Dlaczego warto dbać o coroczne przeglądy instalacji gazowych i ich szczelność ?

W nawiązaniu do katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w Katowicach pozwalam sobie na stwierdzenie że stan techniczny instalacji gazowych w budownictwie mieszkaniowym posiada również szereg uchybień i nieprawidłowości. Stanowią one poważne zagrożenie dla życia mieszkańców i ich mienia. Podobnie jak przy odśnieżaniu dachów tak i w eksploatacji instalacji gazowych brak jest jednoznacznych i wiążących przepisów prawa budowlanego, zobowiązujących zarządców do podejmowania działań w celu zabezpieczenia budynków przed niespodziewanymi katastrofami i wybuchami. Te luki legislacyjne powodują, że odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, interpretują prawo nie zawsze zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Istniejące instalacje gazowe ze względu na ruch uliczny, osiadanie budynków, tąpania, wstrząsy tektoniczne, wysuszenie konopii w połączeniach gwintowanych (w wyniku zmiany gazu mokrego na suchy) - ulegają rozszczelnieniu i zagrożeniu. Niekontrolowany wyciek gazu przy odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową jako "tykającą bombę". Wystarczy włączenie światła na klatce schodowej, mieszkaniu czy w piwnicy by ta "tykająca bomba" wybuchła. Można postawić pytanie jak wygląda stan instalacji gazowej i jak wygląda jej przegląd na Górnym i Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym (w strefie tąpań górniczych), gdzie od oddania budynków do eksploatacji nikt nie wykonał próby szczelności. Problem ten dotyczy również stare budownictwo przedwojenne oraz budownictwo jednorodzinne, w których brak rzetelnych przeglądów stwarza zagrożenie wybuchami, czego przykładem są ostatnie katastrofy jakie miały miejsce w Tychach i Szczecinie. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządcy gospodarki mieszkaniowej, właściciele budynków zobowiązani są do przeglądów rocznych i pięcioletnich do kontroli i oceny stanu oraz kwalifikacji istniejącej instalacji do eksploatacji. Od 50 lat nie dokonuje się w Polsce 5-cio letnich przeglądów a o eksploatacyjnej (uproszczonej) próbie szczelności są tylko zalecenia w Wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w PN M-34306. Przez "uproszczoną próbę szczelności" należy nam rozumieć sprawdzenie szczelności i klasyfikowanie sprawności (tzn przydatności do dalszej pracy) instalacji gazowych patrz "Gazyfikacja" str.373 - Konrad Bąkowski. W Polsce wykonuje się tylko przeglądy roczne, sprawdzają one odbiorniki gazu i dostępną instalację gazową a co z instalacją zabudowaną? (w szachtach, pod boazerią w stiukach czy pod kafelkami). Przeglądy te nie stwierdzają szczelności całej instalacji, przegląd ten domniema a nie stwierdza o jej stanie szczelności i przydatności. Można to stwierdzić jedynie wykonując eksploatacyjną (uproszczoną) próbę szczelności. Wykonuje się ją w instalacji gazowej wypełnionej paliwem gazowym i pod ciśnieniem roboczym gazu. Potwierdzam w pełni obawy tych, którzy zwracają w obliczu tragedii w Katowicach uwagę na wybuchy Rotundy w Warszawie, wieżowca w Gdańsku, domów w Szczecinie itp. Co prawda Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uporządkował przeglądy instalacji gazowych, wydając Wytyczne wykonywania przeglądów z uproszczoną próbą szczelności do Ustawy Prawo Budowlane dla budynków mieszkalnych 15 lat i więcej, lecz zostały one zaniechane i nie są traktowane jako obowiązujące. Prawdopodobnie przyczyną tego stanu był brak właściwych urządzeń, które obecnie w Polsce mamy jak np. ComTec elektroniczne urządzenie do wykonywania eksploatacyjnej (uproszczonej) próby szczelności niemieckiej firmy GaSiTec - Witten. Urządzenie, które określa wyciek gazu l/h , kwalifikuje instalacje i odbiorniki gazu do dalszej eksploatacji. Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, że przeglądy instalacji w budynkach 15 lat i więcej jeżeli dochodzą do skutku są markowane. Przetargi kończą się niską ceną oraz protokołem, który nie określa nie kwalifikuje i nie daje zaleceń jak instalacje dalej eksploatować. Popatrzmy na kraje sąsiadujące, gdzie na bieżąco wykonuje się przeglądy instalacji z uproszczoną próbą szczelności. Od stycznia 2007 w ramach Wspólnoty Europejskiej nastąpiło zaostrzenie przepisów i kryteriów wykonywania przeglądów z uproszczoną próbą szczelności. Do nich dołączyła Ukraina, a w Polsce w dalszym ciągu trwa dyskusja. Spotykamy jednak nieliczne Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie Wrocławia, Legnicy i Gdańska, które zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla pełnego bezpieczeństwa lokatorów i ich mienia, wykonują przeglądy instalacji z uproszczoną próbą szczelności.

Proponowałbym:

  • dokonać uzupełnienia luki legislacyjnej, wprowadzając do Prawa Budowlanego art.62.1 zapisu: wykonania dla budynków 15 lat i więcej eksploatacyjnej ( uproszczonej ) próby szczelności,
  • istniejące Wytyczne, przekształcić w formę Rozporządzenia Ministra Budownictwa (w zakresie sposobu jej wprowadzenia)oraz określić normę opracowaną przez Doradców Ministra z udziałem Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PN M-34306 - nadając im moc obowiązującą, -objąć kontrolą przeglądów zgodnie z Prawem Budowlanym, budownictwo jednorodzinne.
  • w rejonach tąpań objęcie w ramach szkód górniczych, kosztów wykonania eksploatacyjnej próby szczelności,
  • rozpatrzyć możliwość stosowania ulg przy ubezpieczeniu budynków przez Zakłady Ubezpieczające,
  • aby Zarządcy, przy przetargach kategorycznie żądali wykonania pokazu przez oferenta - uproszczonej próby szczelności dla przeglądów 5-cio letnich jak również przedstawienie sprzętu i certyfikatów dopuszczających do ich wykonania.
  •  

    Tekst Janusz Jania, Firma Gasitec Polska

    Powrót

Warto wiedzieć

Dlaczego warto dbać o coroczne przeglądy instalacji gazowych i ich szczelność ?
W nawiązaniu do katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w Katowicach pozwalam sobie na stwierdzenie że stan techniczny instalacji gazowych w budownictwie mieszkaniowym posiada również szereg uchybień i nieprawidłowości.
Czytaj dalej...

Rozbroić tykającą bombę
Ze względu na ruch uliczny, osiadanie budynków, wstrząsy tektoniczne, tąpania, wysuszenie konopi w połączeniach gwintowanych instalacje gazowe systematycznie ulegają rozszczelnieniu. Dlatego dochodzi do niekontrolowanego wycieku gazu, który przy odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Czytaj dalej...